ព្រឹត្តិការណ៍

2017-08-16T15:31:33+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 16/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​វាយតម្លៃ​ផ្ទៃក្រៅ “ External Advisory Panel (EAP) Review Mission ”

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​សហការី ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​វាយតម្លៃ​ផ្ទៃក្រៅ “ External Advisory Panel (EAP) Review Mission ” […]

2017-08-16T15:31:54+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 15/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ជា​មួយ JICA Study Team

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បានដឹកនាំសហការី ជួបជាមួយ JICA Study Team នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ […]

2017-08-15T08:59:16+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 15/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព្រឹត្តិការណ៍|

កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីកម្រិត​បច្ចេកទេស​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី កម្រិត​បច្ចេកទេស​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ […]