រចនាសម័្ពន្ធអ.ស.ប

ទំព័រដើម>[:km]អំពី អ.ស.ប[:en]About GDICDM[:]>រចនាសម័្ពន្ធអ.ស.ប
រចនាសម័្ពន្ធអ.ស.ប 2022-01-12T16:08:20+00:00

ឧបសម្ព័ន្ធ នៃប្រកាសលេខ ៦៦៦សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
អង្គការលេខ​របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ឯកសារយោង៖ ប្រកាសលេខ ៦៦៦សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ