នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល 2017-06-27T10:27:25+00:00

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល លើការងារគ្រប់គ្រងបំណុលរដ្ឋ ដោយមានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • រៀបចំ ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
 • វិភាគចីរភាពបំណុល ចង្កោមបំណុល ធាតុអំណោយនៃឥណទាន និងហានិភ័យបំណុលពាក់ព័ន្ធ ដោយរួមទាំងហានិភ័យនៃកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ ដែលអាចកើតចេញពីគម្រោងវិនិយោគ​តាមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន
 • គ្រប់គ្រង និងតាមដានហានិភ័យបំណុលពាក់ព័ន្ធ ដោយរួមទាំងហានិភ័យនៃកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុដែលអាចកើតចេញពីគម្រោងវិនិយោគតាមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន
 • រៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (SOPs) និងការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (DeMPA)
 • គ្រប់គ្រងគណនីមូលនិធិបម្រុង (Contingency Fund) សម្រាប់ត្រៀមដោះស្រាយបំណុលរដ្ឋដែលកើតចេញពីកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ
 • ចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋអធិបតេយ្យ
 • ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ព្រមទាំងដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យបំណុល និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ
 • រៀបចំ និងបោះផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈ និងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ
 • ចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់កែតម្រូវ និងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា
 • ចាត់ចែងការទូទាត់សេវាបំណុលក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងការប្រមូលចំណូលសេវាបំណុលពីឥណទាយិក ក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការឱ្យប្រាក់គេខ្ចី
 • កត់ត្រាទិន្នន័យបំណុល និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបំណុល (DMFAS)
 • គ្រប់គ្រងគម្រោងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
 • ចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបំណុលសាធារណៈ (DMFAS)
 • ចូលរួមរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • បំពេញការងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង។

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល មានការិយាល័យក្រោមឱវាទចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

១. ការិយាល័យវិភាគបំណុល

ការិយាល័យវិភាគបំណុល មានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • រៀបចំ ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
 • វិភាគចីរភាពបំណុល ចង្កោមបំណុល ធាតុអំណោយនៃឥណទាន និងហានិភ័យបំណុលពាក់ព័ន្ធ ដោយរួមទាំងហានិភ័យនៃកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ ដែលអាចកើតចេញពីការធានារបស់រដ្ឋលើគម្រោងវិនិយោគ​តាមយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន
 • គ្រប់គ្រង និងតាមដានហានិភ័យបំណុលពាក់ព័ន្ធ
 • គ្រប់គ្រងគណនីមូលនិធិបម្រុង (Contingency Fund) សម្រាប់ត្រៀមដោះស្រាយបំណុលរដ្ឋដែលកើតចេញពីកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ
 • គ្រប់គ្រងសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋអធិបតេយ្យ
 • រៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (SOPs) និងការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (DeMPA)
 • ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
 • ត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យបំណុល និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ
 • រៀបចំ និងបោះផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈ និងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ
 • ចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់កែតម្រូវ និងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា។

២.​ ការិយាល័យទូទាត់សេវាបំណុល

ការិយាល័យទូទាត់សេវាបំណុល មានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • ទូទាត់សេវាបំណុលក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
 • ប្រមូលចំណូលសេវាបំណុលពីឥណទាយិក ក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការឱ្យប្រាក់គេខ្ចី
 • កត់ត្រាទិន្នន័យបំណុល និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបំណុល (DMFAS)។

៣. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងព័ត៌មានវិទ្យា

ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងព័ត៌មានវិទ្យា មានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • ជាច្រកចេញ-ចូលសម្រាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់នាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងវត្តមានមន្រ្តីរាជការរបស់នាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងឯកសាររបស់នាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងការរៀបចំ តម្លើង និងថែរក្សា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបំណុល (DMFAS)
 • ចូលរួមអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) របស់នាយកដ្ឋាន
 • គ្រប់គ្រងឥណទានថវិកាសេវាបំណុល
 • គ្រប់គ្រងគណនីគម្រោងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
 • ចូលរួមរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន
 • បូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងរៀបចំរបាយការណ៍ការងារទៀងទាត់របស់នាយកដ្ឋាន។

ឯកសារយោង៖ ប្រកាសលេខ ៦៦៦សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ