ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ
2020-01-17T16:34:21+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 17/01/2020|ទាក់ទងនឹង៖ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិការ, ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ|

យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងការ​វិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩ – ២០២៥

*** អាចទទួលបានឯកសារនេះ តាមរយៈការស្នើសុំ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៨ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៧ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៦ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៤ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៣ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៦