ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី២២ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី២១ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី២០ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៣​ ឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៩ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី២​ ឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៨ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី១​ ឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៧ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៤​ ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៦ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៣​ ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៥ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២