កិច្ចប្រជុំ​ជា​មួយ JICA Study Team

2017-08-16T15:31:54+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 15/08/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព្រឹត្តិការណ៍|

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បានដឹកនាំសហការី ជួបជាមួយ JICA Study Team នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

The objective of the study is to obtain the current situation on the trend of the Development Partners (DPs) for assisting Cambodia in the port and airport development sectors in order to examine the future assistance to Cambodia from JICA in the port and airport sectors.