រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង

ទំព័រដើម>[:km]អំពី អ.ស.ប[:en]About GDICDM[:]>រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង
រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង 2017-06-27T10:26:24+00:00

អគ្គនាយក

  • ឯកឧត្តម ប៉ែន ធីរុង្គ (H.E Pen Thirong)

អគ្គនាយករង

  • លោក ឈួន សំរឹទ្ធិ (Mr. Chhuon Samrith)
  • លោក តូច ច័ន្ទក្រឹស្នា (Mr. Tauch Chan Kresna)
  • លោកស្រី ស៊ុន ណាលី (Ms. Sun Naly)

ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

  • លោក ប៉ោ យុទ្ធថា (Mr. Por Yutha)

ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី

  • លោក យី សុខធារិទ្ធ (Mr. Yi Sokthearith)

ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល

  • លោក ម៉ាង សុភារ៉ា (Mr. Mang Sopheara)

ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

  • លោក ហ៊ូ គុណវុឌ្ឍន៍ (Mr. Hou Kunvuth)