រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង

ទំព័រដើម>[:km]អំពី អ.ស.ប[:en]About GDICDM[:]>រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង
រចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង 2022-06-16T14:39:51+00:00

អគ្គនាយក

  • ឯកឧត្តម ឈួន សំរឹទ្ធិ (H.E Chhuon Samrith)

អគ្គនាយករង

  • លោក ប៉ោ យុទ្ធថា (Mr. Por Yutha)
  • លោក ហ៊ូ គុណវុឌ្ឍន៍ (Mr. Hou Kunvuth)
  • លោក យី សុខធារិទ្ធ (Mr. Yi Sokthearith)
  • លោក ម៉ាង សុភារ៉ា (Mr. Mang Sopheara)

ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

  • លោកស្រី ធិន សារ៉ូ (Mrs. Thin Saro)

ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

  • លោក ជា សេងយី (Mr. Chea Sengyi)

ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី

  • លោក ហ៊ុល បុណ្ណារ័ត្ន (Mr. Houl Bonnaroth)

ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបំណុល

  • លោក ឃឹម ហ្វាដាណេ (Mr. Khim Fadané)

ប្រធាននាយកដ្ឋានតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង

  • លោក ណុន វឌ្ឍនៈ (Mr. Non Wattanak)