របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព

ទំព័រដើម>របាយការណ៍>របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព
2024-04-18T16:26:41+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 18/04/2024|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ – ២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

2023-09-12T11:30:24+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 12/09/2023|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ – ២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣

2023-05-02T11:53:47+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 02/05/2023|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុ​វត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២២

2023-03-16T10:03:50+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 16/03/2023|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍​ស្តីពី​ គម្រោងឥណទាន​សម្បទាន​ និងហិរញ្ញប្បទាន​ឥតសំណង​ ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី​ និង​រដ្ឋា​ភិបាល​បរទេស​ទ្វេភាគី​ ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋក្នុងឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

2022-12-28T12:13:03+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 28/12/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២

2022-09-29T10:40:02+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 29/09/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត​ “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​បំំណុល​សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

2022-08-11T11:12:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 11/08/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាការណ៍​ស្តីពី​ គម្រោងឥណទាន​សម្បទាន​ និងហិរញ្ញប្បទាន​ឥតសំណង​ ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី​ និង​រដ្ឋា​ភិបាល​បរទេស​ទ្វេភាគី​ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

2022-07-19T16:02:06+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 19/07/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព នៃ ការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់ គ្រង បំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣​” ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

2022-04-04T12:09:04+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 04/04/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២១

2022-03-17T16:43:02+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 17/03/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

របាយការណ៏ស្តីពី គម្រោង​ឥណទានសម្បទាន​ និងហិរញ្ញប្បទាន​ឥតសំណង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​បានចុះហត្ថលេខា​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​បរទេស​ទ្វេភាគី ក្នុងឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១