ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ
2022-06-09T08:25:02+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 09/06/2022|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|

២៥២ ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំ​ និងការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​នាយកដ្ឋាន​ និងអង្គភាព​ក្រោម​ឱវាទ​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ និងគ្រប់​គ្រងបំណុល​ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

2022-01-12T16:30:14+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 12/01/2022|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|

១១៨ ប្រកាសស្តីពី​ ការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែម ការិយាល័យមួយចំនួន​ក្រោមឱវាទ​នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រង​បំណុល

2021-12-08T12:14:58+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08/12/2021|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|

៨០៩-ប្រកាសស្តីពី គោលការណ៍ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងការផ្តល់ឥណទានរបស់រដ្ឋ ដល់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ សហគ្រាសសាធារណៈ ក្រុមហ៊ុនចម្រុះដែលរដ្ឋមានភាគកម្មសាធារណៈជាចំនួនភាគតិច និងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ