នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី 2017-06-27T10:28:06+00:00

នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល លើការងារសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី និងការងារផ្សេង​ទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង។
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី មានការិយាល័យក្រោមឱវាទ ចំនួន ២ ដូចខាងក្រោម៖

១. ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទី១

ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទី១ ទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយប្រទេសជប៉ុន ប្រទេសកូរ៉េ និងប្រទេសបារាំង ព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ី ដោយមានភារកិច្ចលម្អិតដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៦។

២. ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទី២

ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទី២ ទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយប្រទេស​នានាក្នុងតំបន់អាស៊ី លើកលែងតែប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសកូរ៉េ ដោយមានភារកិច្ចលម្អិតដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៦។

ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទី១ និងការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទី២ នៃនាយកដ្ឋាន សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ទទួលបន្ទុកការងារសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រៀងៗខ្លួន ដោយមានភារកិច្ច ដូចតទៅ៖

 • ចូលរួមក្នុងការងាររៀបចំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយ ឬកម្មវិធីទទួលហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ
 • រៀបចំផែនការចំណូល-ចំណាយហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ រួមទាំង មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា និងចំណាយថវិកាបដិភាគ
 • ចូលរួមជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការងារសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព និងការងាររៀបចំគម្រោងដើម្បីស្នើហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
 • សហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានការអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យការទូទាត់ និងការងារលទ្ធកម្ម ចំពោះគម្រោងដែលត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង/ឬ នីតិវិធីរួមសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
 • តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ លើការប្រើប្រាស់មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា និងថវិកាបដិភាគ
 • គ្រប់គ្រងគណនីគម្រោងហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា និងថវិកាបដិភាគ
 • រៀបចំនិងចរចាលើរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋ ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួល ឬការផ្តល់ ហិរញ្ញ​ប្បទានឥតសំណង ការខ្ចីប្រាក់ពីគេ ការឱ្យប្រាក់គេខ្ចី ព្រមទាំងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត
 • ទូទាត់វិភាគទានសម្រាប់សមាជិកភាពកម្ពុជាក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានា និងទូទាត់ភាគហ៊ុននៃការវិនិយោគក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
 • ចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់កែតម្រូវ និងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា
 • ត្រួតពិនិត្យម្តងម្កាលលើនីតិវិធីគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា នីតិវិធីរួម សម្រាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចលទ្ធកម្មគម្រោង ព្រមទាំងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
 • ធ្វើបញ្ជិកាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុគម្រោងហិរញ្ញប្បទានដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមទាំង មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា និងថវិកាបដិភាគ
 • រៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ។

ឯកសារយោង៖ ប្រកាសលេខ ៦៦៦សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ