ទំនាក់ទំនង

ទំព័រដើម>ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនង 2017-06-27T10:29:52+00:00

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល

ផ្លូវ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

អ៊ីម៉េល៖ gdicdm@mef.gov.kh