ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៤ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៣ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី២ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១ – ទិន្នន័យត្រឹមឆ្នាំ២០១៥