ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១១ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២០

ទំព័រដើម>[:km]ផ្សេងៗ[:][:en]Uncategorized[:], ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា, ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១១ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២០

ទាញយក