ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៦ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៦ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨

ទាញយក