ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១០ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១០ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

ទាញយក