ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៩ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៩ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩

ទាញយក