ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៨ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៨ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩

ទាញយក