០២៥- ប្រកាសស្តីពីការបំពេញ​ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងនៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ជាតិ

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ប្រកាស>០២៥- ប្រកាសស្តីពីការបំពេញ​ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងនៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ជាតិ
2021-01-21T16:58:31+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 21/01/2021|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|