១១៨ ប្រកាសស្តីពី​ ការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែម ការិយាល័យមួយចំនួន​ក្រោមឱវាទ​នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រង​បំណុល

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ប្រកាស>១១៨ ប្រកាសស្តីពី​ ការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែម ការិយាល័យមួយចំនួន​ក្រោមឱវាទ​នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រង​បំណុល
2022-01-12T16:30:14+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 12/01/2022|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|

ទាញយក