ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី២ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១ – ទិន្នន័យត្រឹមឆ្នាំ២០១៥

2017-01-25T13:34:24+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/12/2016|ទាក់ទងនឹង៖ ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ, ឯកសារគោលនយោបាយ|

ការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០