ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៣ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៦

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី៣ – ទិន្នន័យត្រឹមឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៦

ទាញយក