ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពី ការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២៣-២០២៨

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ឯកសារគោលនយោបាយ>ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពី ការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ ២០២៣-២០២៨
2023-12-04T14:40:25+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 04/12/2023|ទាក់ទងនឹង៖ ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ, ឯកសារគោលនយោបាយ|

ទាញយក