របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត​ “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​បំំណុល​សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

ទំព័រដើម>របាយការណ៍>របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព>របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត​ “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​បំំណុល​សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
2022-09-29T10:40:02+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 29/09/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

ទាញយក