របាយការណ៍ស្តីពី គម្រោងឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី និងរដ្ឋាភិបាលបរទេស​ទ្វេភាគី ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

ទំព័រដើម>របាយការណ៍>របាយការណ៍ស្តីពី គម្រោងឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី និងរដ្ឋាភិបាលបរទេស​ទ្វេភាគី ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣
2023-09-14T11:57:08+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 14/09/2023|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍|

ទាញយក