របាយការណ៍ស្តីពី គម្រោងឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី និងរដ្ឋាភិបាលបរទេស​ទ្វេភាគី ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

Home>Reports>របាយការណ៍ស្តីពី គម្រោងឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​ពហុភាគី និងរដ្ឋាភិបាលបរទេស​ទ្វេភាគី ព្រមទាំងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣
2023-09-14T11:57:08+00:00 Published on: 14/09/2023|Relates to: Reports|

Download