របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត​ “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​បំំណុល​សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

Home>Reports>Progress Reports>របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​នៃការអនុវត្ត​ “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​បំំណុល​សាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
2022-09-29T10:40:02+00:00 Published on: 29/09/2022|Relates to: Reports, Progress Reports|

ទាញយក