របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២១

ទំព័រដើម>របាយការណ៍>របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព>របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២១
2022-04-04T12:09:04+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 04/04/2022|ទាក់ទងនឹង៖ របាយការណ៍, របាយការណ័៍វឌ្ឍនភាព|

ទាញយក