របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២១

Home>Reports>Progress Reports>របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រ​ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០២១
2022-04-04T12:09:04+00:00 Published on: 04/04/2022|Relates to: Reports, Progress Reports|

Download