០២៥- ប្រកាសស្តីពីការបំពេញ​ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងនៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ជាតិ

Home>Laws and Regulations>Prakas>០២៥- ប្រកាសស្តីពីការបំពេញ​ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងនៃមាតិកាថវិកា​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ជាតិ
2021-01-21T16:58:31+00:00 Published on: 21/01/2021|Relates to: Laws and Regulations, Prakas|