បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី២

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>កម្រងវីដេអូ>បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី២
2017-03-13T11:07:07+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/12/2016|ទាក់ទងនឹង៖ កម្រងវីដេអូ|