បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី១

Home>News and events>Video Gallery>បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី១
2017-03-13T11:07:07+00:00 Published on: 13/12/2016|Relates to: Video Gallery|

Sorry, this entry is only available in Khmer.