សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផែនការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋឆ្នាំ២០២៤

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព័ត៌មាន>សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផែនការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋឆ្នាំ២០២៤
2024-01-12T13:00:20+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 12/01/2024|ទាក់ទងនឹង៖ ព័ត៌មាន, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍|

ទាញយក