របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

ទំព័រដើម>[:km]ផ្សេងៗ[:][:en]Uncategorized[:]>របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត “យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩-២០២៣” ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣
2023-06-21T20:11:11+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 21/06/2023|ទាក់ទងនឹង៖ ផ្សេងៗ|

ទាញយក