ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៧ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៤​ ឆ្នាំ២០២២

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៧ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៤​ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយក