ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៦ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៣​ ឆ្នាំ២០២២

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា>ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១៦ – ទិន្នន័យត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី៣​ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយក