សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផែនការបោះផ្សាយ​លក់មូលបត្ររដ្ឋ​ឆ្នាំ២០២២

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន>សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផែនការបោះផ្សាយ​លក់មូលបត្ររដ្ឋ​ឆ្នាំ២០២២
2022-08-24T11:46:18+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 24/08/2022|ទាក់ទងនឹង៖ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន, ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ|

Download