ខ្លឹមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិ ស្តីពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបឋមស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ឯកសារគោលនយោបាយ>ខ្លឹមសារសង្ខេបប្រតិបត្តិ ស្តីពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបឋមស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ
2022-01-10T12:04:51+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 10/01/2022|ទាក់ទងនឹង៖ ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ, ឯកសារគោលនយោបាយ|

ទាញយក