កិច្ចវិប្សនាផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ អសប

2017-12-25T15:48:01+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 25/12/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧, ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (អសប) បានដឹកនាំកិច្ចវិប្សនាផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ អសប នៅភោជនីដ្ឋានទន្លេបាសាក់ II ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ, មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាទាំងអស់ ពីគ្រប់នាយកដ្ឋាន

នៃអសប ដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទចំនួន ០៣ គឺ៖ (១) Standard Operation Procedure Manuals -SOPs, (២) Procurement Manuals- PM, (៣) Financial Management Manuals- FMMs សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលចងក្រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន។