កិច្ច​ប្រជុំ​ Kick-Off Meeting FDERP-AF Join Review Mission

2017-12-18T17:49:01+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 18/12/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​សហ​ប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ Kick-Off Meeting FDERP-AF Join Review Mission នៅ​ទី​ស្តី​ការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។