​ពិភាក្សា​អំពី​វឌ្ឍន​ភាព​នៃ​ការ​រៀប​ចំ National Solar Park Project ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ និង​យន្ត​ការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាងដ្ឋ និង​ឯកជន (PPP)

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>​ពិភាក្សា​អំពី​វឌ្ឍន​ភាព​នៃ​ការ​រៀប​ចំ National Solar Park Project ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ និង​យន្ត​ការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាងដ្ឋ និង​ឯកជន (PPP)
2017-11-15T12:08:49+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 15/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល បាន​ទទួល​ជួប​ប្រជុំ​ការ​ងារ​ជាមួយ ADB Mission ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ Mr. Pradeep Tharakan, Principal Climate Change Specialist ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​វឌ្ឍន​ភាព​នៃ​ការ​រៀប​ចំ National Solar Park Project ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ និង​យន្ត​ការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាងដ្ឋ និង​ឯកជន (PPP) នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។