កិច្ចប្រជុំស្តីពី Transportation Public Expenditure Review

2017-11-07T17:25:30+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 07/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅចុងរសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង​គ្រប់​គ្រង​បំណុល បាន​ទទួល​​ជួប​​ប្រជុំ​ ជាមួយក្រុមការងារធនាគារពិភពលោក (World Bank) ដើម្បីពិភាក្សាពី Transportation Public Expenditure Review នៅ ទីស្តីការ​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។