​កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី Draft Law on Public Private Partnerships

2017-11-07T09:06:06+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 07/11/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​សហប្រតិ​បត្តិការ​អន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី Draft Law on Public Private Partnerships ដែល​មា​ន​កា​រ​ចូល​រួម​ពី Mr. Stanley Boots និង​ ADB នៅ​ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។