កិច្ចពិភាក្សាលើ Review of the Debt Sustainability Framework for Low Income Countries

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចពិភាក្សាលើ Review of the Debt Sustainability Framework for Low Income Countries
2017-10-06T12:44:23+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 06/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធីរុង្គ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមការងារ World Bank ដើម្បីពិភាក្សាលើ Review of the Debt Sustainability Framework for Low Income Countries នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។