កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ធនា​គារ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>ព្រឹត្តិការណ៍>កិច្ចប្រជុំ>កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ធនា​គារ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា
2017-10-03T16:53:44+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 03/10/2017|ទាក់ទងនឹង៖ កិច្ចប្រជុំ, ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍, ព្រឹត្តិការណ៍|

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ប៉ែន ធី​រុង្គ អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល បាន​ដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​ធនា​គារ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការផ្តល់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​រដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ទីស្ដីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន​ការចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គ្រប់​នាយកដ្ឋាន ។​