ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ច្បាប់>ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩
2017-02-05T15:02:46+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 05/02/2017|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់, ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ|

ទាញយក