ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ច្បាប់>ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥
2017-01-31T16:37:10+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 28/01/2017|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់, ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ|

ទាញយក