ច្បាប់ស្តីអំពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឆ្នាំ១៩៩៥

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ច្បាប់>ច្បាប់ស្តីអំពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឆ្នាំ១៩៩៥