ប្រកាសលេខ៦៦៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទ អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រដើម>ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ>ប្រកាស>ប្រកាសលេខ៦៦៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទ អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
2017-05-08T11:15:12+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 01/01/2017|ទាក់ទងនឹង៖ ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ, ប្រកាស|

ទាញយក