ការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០

ទំព័រដើម>ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ>ឯកសារគោលនយោបាយ>ការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០
2017-01-25T13:34:24+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/12/2016|ទាក់ទងនឹង៖ ឯកសារ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ, ឯកសារគោលនយោបាយ|

ទាញយក