បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី១

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>កម្រងវីដេអូ>បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី១
2017-01-30T21:12:48+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/12/2016|ទាក់ទងនឹង៖ កម្រងវីដេអូ|