បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី៣

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍>កម្រងវីដេអូ>បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ប៉ែន ធីរុង្គ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC វគ្គទី៣
2017-03-13T11:14:04+00:00 កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 13/12/2016|ទាក់ទងនឹង៖ កម្រងវីដេអូ|